ЗАПОВЕДИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
2019-09-16 ЗАПОВЕД за дневно разписание на учениците от ОУ “П.Р.Славейков”
2018-09-19 Самоподготовката и заниманията по интереси за полуинтернатните групи в III клас да се провеждат в зали на ул. Петко Каравелов №2З
2018-11-28 Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година
9.03.2017 Ред за прием на ученици в I клас за учебната 2017/2018 година
9.03.2017 Ред за приемане на деца за постъпване н подготвителни групи за задължително предучилищно образование за учебната 2017/2018 година
15.09.2018 График за редуване на учебните смени в ОУ „П.Р. Славейков“- Бургас
29.03.2019 План-прием за учебната 2019/2020г.