ЗАПОВЕДИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
2017-11-28 Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година
9.03.2017 Ред за прием на ученици в I клас за учебната 2017/2018 година
9.03.2017 Ред за приемане на деца за постъпване н подготвителни групи за задължително предучилищно образование за учебната 2017/2018 година
15.09.2017 График за редуване на учебните смени в ОУ „П.Р. Славейков”- Бургас
6.02.2017 Самоподrотовката и заниманията по интереси за полинтернатните групи в IV клас да се провеждат в зали на ул.”Петко Каравелов №2З”  
18.09.2017 ЗАПОВЕД за дневно разписание на учениците от ОУ “П.Р.Славейков”