НАЧАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2017/2018 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
 Февруари 2018 Седмично разписание за II-ри учебен срок свали
Февруари 2018 График за провеждане на консултации по учебни предмети II-ри срок свали
 Септември 2017 Дневно разписание свали
 Септември 2017 График за редуване на учебните смени  свали