ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2018/2019 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
 Септември 2018 Седмично разписание за I-ви учебен срок свали
Септември 2018 График за провеждане на консултации по учебни предмети I-ви срок свали
 Септември 2017 Дневно разписание свали
 Септември 2018 График за редуване на учебните смени  свали