ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2021/2022 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември Седмично разписание за I-ви срок свали
Септември График за провеждане на консултации с родители I-ви срок свали
Септември График на ваканциите свали
Септември График за провеждане на консултации по учебни предмети I-ви срок свали
Септември График за провеждане на консултации по предмети по време на ОРЕС свали
 Септември Дневно разписание свали
 Септември График на часовете по време на ОРЕС  свали
 Септември График за редуване на учебните смени  свали
 Септември График за провеждане на часовете по спортни дейности I-ви срок свали
 Септември График за провеждане на ФУЧ I-ви срок свали
 Септември График за провеждане на часа на класа I-ви срок свали