ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2018/2019 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември 2019 Седмично разписание за I-ви учебен срок свали
Септември 2019 График за провеждане на консултации по учебни предмети I-ви срок свали
 Септември 2019 Дневно разписание свали
 Септември 2019 График за редуване на учебните смени  свали