ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2018/2019 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Февруари 2020 Седмично разписание за II-ри учебен срок свали
Февруари 2020 График за провеждане на консултации по учебни предмети II-ри срок свали
 Септември 2019 Дневно разписание свали
 Септември 2019 График за редуване на учебните смени  свали