ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2018/2019 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Февруари
2019
Седмично разписание за II-ри учебен срок свали
Септември 2018 График за провеждане на консултации по учебни предмети I-ви срок свали
 Септември 2017 Дневно разписание свали
 Септември 2018 График за редуване на учебните смени  свали
 Януари 2019 Самостоятелна форма на обучение – януарска сесия  свали