Начало

ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ И ДР.

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
15.09.2023 Годишен план за учебната 2023/2024 година файл
15.09.2023 Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието файл
15.09.2023 Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение на наркотични средства в училище файл
15.09.2023 Училищна програма за прилагане на институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование файл
15.09.2023 Механизъм за противодействие на тормоза файл
15.09.2023 Правилник за вътрешния трудов ред файл
15.09.2023 Правилник за дейността на училището файл
15.09.2023 Етичен кодекс файл
20.09.2023 Стратегия за развитие на училището файл
15.09.2023 План за изпълнение на стратегията за развитие на ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Бургас за учебната 2023/2024 година файл 
15.09.2023 Форми на обучение през учебната 2023/2024 година файл
15.09.2023  Правила за организиране на СФО файл
15.09.2023 График за провеждане на изпитите на учениците, които са на самостоятелна форма на обучение файл
15.09.2023 Условия за ред за организиране и провеждане на изпитите на учениците, които са на самостоятелна форма на обучение файл

 

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
15.09.2022 Годишен план за учебната 2022/2023 година файл
15.09.2022 Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието файл
15.09.2022 Училищна програма за прилагане на институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование файл
15.09.2022 Механизъм за противодействие на тормоза файл
15.09.2022 Правилник за вътрешния трудов ред
15.09.2022 Правилник за дейността на училището файл
15.09.2022 Етичен кодекс
20.09.2022 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи файл
15.09.2022 Стратегия за развитие на училището и програмна система файл
15.09.2022 Програма за превенция на ранното напускане на училище файл

 

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
15.09.2021 Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието
15.09.2021 Механизъм за противодействие на тормоза
15.09.2021 Правилник за вътрешния трудов ред
15.09.2021 Правилник за дейността на училището
15.09.2021 Етичен кодекс
20.09.2021 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
15.09.2021 Стратегия за развитие на училището и програмна система
15.09.2021 Програма за превенция на ранното напускане на училище

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media