ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
15.09.2021 Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието
15.09.2021 Механизъм за противодействие на тормоза
15.09.2021 Правилник за вътрешния трудов ред
15.09.2021 Правилник за дейността на училището
15.09.2021 Етичен кодекс
20.09.2021 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
15.09.2021 Стратегия за развитие на училището и програмна система
15.09.2021 Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
15.09.2020 Правилник за вътрешния трудов ред
15.09.2020 Правилник за дейността на училището
15.09.2020 Етичен кодекс
20.09.2020 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
15.09.2020 Стратегия за развитие на училището и програмна система
15.09.2020 Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

 

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
19.12.2019 Условия и ред за организиране  и провеждане на формите на обучение
19.12.2019 Приети форми на обучение
19.12.2019 Алгоритъм за прилагане на „Механизъм за противодействие на тормоза и насилието“
19.12.2019 Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
19.12.2019 Годишен план за дейността на училището  
12.09.2019 Мерки за повишаване на качеството на образование