ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ

 

 

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
19.12.2019 Условия и ред за организиране  и провеждане на формите на обучение
19.12.2019 Стратегия за развитие на училището и програмна система
19.12.2019 Правилник за дейността на училището
19.12.2019 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
19.12.2019 Програма за превенция на ранното напускане на училище
19.12.2019 Приети форми на обучение
19.12.2019 Алгоритъм за прилагане на „Механизъм за противодействие на тормоза и насилието“
19.12.2019 Механизъм за противодействие на тормоза и насилието