Начало

ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
15.09.2020 Правилник за вътрешния трудов ред
15.09.2021 Правилник за дейността на училището
15.09.2020 Етичен кодекс
20.09.2020 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
15.09.2021 Стратегия за развитие на училището и програмна система
15.09.2020 Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

 

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
19.12.2019 Условия и ред за организиране  и провеждане на формите на обучение
19.12.2019 Приети форми на обучение
19.12.2019 Алгоритъм за прилагане на „Механизъм за противодействие на тормоза и насилието“
19.12.2019 Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
19.12.2019 Годишен план за дейността на училището  
12.09.2019 Мерки за повишаване на качеството на образование