ДРУГИ

 

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
03-08-2017 Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги
03-08-2017 Кратка информация за същността на всеки един вид услуга
03-08-2017 Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации
29.05.2017 Изпълнение на мерки от Междуинституционален план за действие за превенция на агресията