Обучение от разстояние по Биология и здравно образование

При създаденото извънредно положение всички участници в образователния процес – учители, ученици, родители и експерти,  си задават един и същи въпрос: „ Учениците успяват ли да получат трайни знания, формират ли се у тях необходимите умения и навици по изучаваните учебни предмети?“

Отговор на този въпрос може би ще се получи след време. Днес, моето мнение като учител по БЗО е ДА, но при извънредни обстоятелства.  Защо ли? Ето, вижте например как премина днес часа на тема: „Многообразие на Мекотели“.

Учениците показаха правилните, точни и интересно построени отговори на задачата за проверка на знания.

Тя е поставена за самоподготовка. Нейното изпълнение показва, че учениците слушат и разбират обясненията в час по БЗО, търсят информация  в интернет пространството. В самият отговор включват знания и умения по химия – записване и обяснение на химичен процес.

Многообразието на клас Миди, клас Охлюви и клас Главоноги е представено чрез проектни задачи. Учениците от 7-мите класове се справиха отлично. Това са: Елиза Тограмаджян, Мария Коева, Цветан Кирилов – 7а клас; Виктория Сахатчиева, Кристен Кизирян, Александра Вълова – 7б клас; Атанас Пределиев, Росица Влаева – 7в клас; Димитър Градев – 7г клас. В проектите си те разказаха  интересни факти за поведението на отделни представители, а богато илюстрираният материал мотивира останалите ученици за активно участие и трайно усвояване на знанията.

Целта на работния лист е да провокирам ученика към активно учене – четене и слушане с разбиране. Учебното съдържание позволява да се използва изследователския подход, който  формира у учениците важни умения – да наблюдават, да сравняват, да формулират изводи. Повечето от тях се справят бързо, което ме кара да мисля, че работим в правилната посока.

Липсва визуалния контакт от часовете, което забавя дискусията между учител и ученици.

Юлияна Калошева – старши учител по БЗО и ХООС

 

 

 

 

MIDA Лука 7в

Задачи БЗО – Иван Стоянов 7б

Сияна Манцарова 7б