Начало

Равен достъп до училищното образование в условията на кризи

“Равен достъп до училищното образование в условията на кризи”

 

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023г.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: – Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; – Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; – Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители. Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);

Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Дейностите, в които ОУ “Петко Рачев Славейков” участва са:

Дейност 1

Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

ОУ “Петко Рачев Славейков” гр. Бургас получи по проекта 52 броя ученически лаптопa DELL, 14 броя лаптопa Lenovo за педагогически персонал и 1 брой универсален шкаф за зареждане. Дейността включва закупуване на преносими технически устройства (ПТУ) – лаптопи, таблети и други технически средства – универсални шкафове за зареждане за ученици и педагогически специалисти, които да бъдат използвани в образователния процес и в условията на кризи, с оглед осигуряване на непрекъснат образователен процес и създаване на технологичен фонд към училищата . По проекта за провеждане на присъствени часове, техниката ще бъде използвана в училищата за обезпечаване на образователния процес, а в случаите на криза и при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, за осигуряване на непрекъснат учебен процес ще се предоставя за временно ползване на ученици и педагогически специалисти.

Дейност 3

Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

По тази дейност беше осъществено обучение на десет педагогически специалисти на тема: Работа със специализирани образователни платформи. Обучението от разстояние в електронна среда все повече се налага и ще продължи да се развива в годините напред. Обучението е насочено към повишаване уменията на учителите да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Програмата ще даде широта на обучаемите да участват качествено в обучение от разстояние. По време на обучението обучаемите ще имат възможността да се запознаят подробно с функционалностите на платформата. Обучението ще помогне на обучаемите да изгради у тях възможности за практическо приложение на информационните и комуникационните технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда.

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media