Начало

Училището

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ  „ОБРАЗОВАНИЕ И  ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ“ПРОЕКТ
:
„Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо“
Европейски Социален Фонд  2007-2013 година
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

На 5 октомври  2009 година между  Министерството на образованието, младежта  и науката и Община Бургас беше подписан договор с регистрационен № ВG051РО001-4.2.03/93 от 05.10.2009 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  за изпълнение на проектно предложение № ВG051РО001-4.2.03 -0078 “ Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо“.

 

І.Цели на проекта

Общата цел на проекта  „Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо“ е да се създадат условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция чрез разнообразяване  и разширяване на извънкласните и извънучилищни дейности в училищата на територията на Община Бургас.

Проектът обхваща 37  училища от  Община Бургас между които е и нашето училище – ОУ „П.Р.Славейков“-Бургас

15 момичета и 15 момчета с ръководител Надя Калканджиева участваха в Дейност 2: Ритуализация на училищния живот и представяне на фестивал „Моят роден край – Бургас“

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media