ТВОЯТ ЧАС

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията и за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж‘, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОУ „П.Р.Славейков“- Бургас участва в проектните дейности през учебната 2017/2018 година с 13 групи за извънкласни дейности – 10 за занимания по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения.