Спорт

Национална програма “Модернизиране на материалната база в училище”
Модул “Спорт в училище”
Училище “Петко Рачев Славейков” – Бургас

Дейност: Възстановяване и текущо поддържане на външни площадки и съоръжения.
Строително монтажните работи по проекта бяха извършени с много добро качество и приети с протокол за приемане на СМР.