Начало

Проект: Коменски

Проект: Коменски

Секторна програма „Коменски“ е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски“ допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

Цели:

  • усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците;
  • развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;
  • активизиране използването на информационните и комуникационни технологии;
  • развитие на граждански активно общество.

Училищните проекти по Коменски стимулират сътрудничеството между групи деца и учители от различни европейски страни. Сътрудничеството дава възможност на участниците да опознаят съответните чужди страни, кулутури и начин на мислене и живот, което ще им помогне да ги разбират по-добре и да ги ценят по-високо. Тъй като активното участие на деца във всички аспекти на проектите – планиране, изпълнение и оценяване на дейността – е в същината на тези проекти, трябва да се даде възможност на възможно най-голям брой деца да участвуват в предвидените дейности.

Проектите допринасят за повишаване на качеството на традиционния учебно-образователен процес посредством въвеждане на нови творчески начини за преподаване и усвояване на знанията от дадено учебно направление от учебната програма.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media