Начало

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование


Достъпът
до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за
съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование.
Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, а
навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието, оптимизира
процеса на обучение и повишава неговата ефективност.
В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2019 са заложени
дейности по осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и
обучение в системата на училищното образование, както и устойчиво развитие на
опорната образователна мрежова инфраструктура с възможност за бъдещо разширение
и поетапно обхващане на всяка образователна институция. Развитието на започналото
през 2015 г. и продължило през 2016-18 г. изграждане на опорната образователна
мрежова инфраструктура ще продължи с поетапно разширяване на държавната оптична
мрежа за нуждите на системата на образованието и науката. В настоящата национална
програма е предвидено и повишаване капацитета на опорната оптична мрежа с цел
осигуряване на нарастващите нужди от капацитет за пренос на данни.


Общата цел на програмата е подобряване качеството и възможностите за електронно обучение
в системата на
предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни
и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни
методи и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за
ползването им.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media