До всички родители и ученици

Уважаеми родители и ученици,
Учениците от начален етап продължават обучението си първа смяна – присъствено.
Учениците от прогимназиален етап продължават обучението си втора смяна – ОРЕС.