На вниманието на родителите

ПРЕДСТОИ СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

   На 6 ноември 2019 г. от 17.30 часа в стая № 210 на ОУ „П.Р.Славейков” – Бургас ще се проведе събрание за избор на нов Обществен съвет на основание чл. 14 ал. (4) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата  / ДВ бр. 75 от 27 септември 2016 г./

 

Общественият съвет е орган по чл. 265 от Закона за предучилищното и училищното образование, чиято цел е създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище,  за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им. Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

 

Съгласно чл.14, ал. 2 от Правилника, общественият съвет се избира за срок от три години. Правомощията на сега действащия Обществен съвет изтичат на 15 декември 2019 година.

 

Дневният ред на събранието включва и отчет на действащия Обществен съвет за предходната учебна година. Отчетът може да бъде намерен в страницата на Обществения съвет към сайта на училището на адрес  https://slaveykovoto.org/contact/obshtestven-savet/.

 

Приканваме всички излъчени представители на родителите да се включат активно в работата на Събранието.