Начало

Проведено заседание на Обществен съвет

На 27.05.2018г. се проведе заседание на Обществения съвет при ОУ „П.Р. Славейков“ Бургас.
Дневният ред бе гласуван и всички 6 точки бяха приети единодушно.

По т.1, прието бе вътрешно правило за допускане на дистанционно участие в заседанията на обществения съвет с право на съвещателен глас от страна на отсъстващите членове на съвета чрез интернет връзка с реално време и след предварително известяване на председателя по реда на чл.21 ал.(1) от ПСУДОСДГУ.

По т.2, след представяне на отчета от г-жа Дойнова, не бяха повдигнати въпроси.

По т.3, предложеният графичен образец бе приет без забележки.

По т.4, взето бе решение да се изготвят анкети, с които да се проучи готовността и желанието на родителите за въвеждане на ученически униформи.

По т.5, взето бе решение за 31 май и 15 юни да бъдат изготвени плакати, приканващи родителите да се включат в ремонта на библиотеката с добровеолен труд в неспециализирани дейности като преместване на товари изнасяне на отпадъци, чистене и др.

По т.6, уточнено бе, че длъжностно лице, определено от Директора за административно и техническо подпомагане на обществения съвет е г-жа Николина Гаврилова. Взето бе решение с нейно съдействие протоколите от заседанията от ОС да се качват на сайта на училището в раздела, отреден за информация за дейността на Обществения съвет.

Протокол от проведеното заседание -> файл