Необходимост от промени в образователния процес

Прилагането на новия проект „ONLINE E-ОБУЧЕНИЕ“ в училище е изключителна възможност за промяна на образователния процес, за да отговори на изискванията на общество, основано на знания. В настоящия материал изреждаме само някои от промените, които са възможни, за да покажем разбирането си за значението и контекста на системите за е-обучение в дългосрочен план.

1.Промяната на ролята на ученика и на учителя. От един модел, при който учителят се опитва „да налее“ в главата на ученика знание, се върви към модел, при който учителят помага ученикът сам да придобие знание.

2.Промяна на ритъма, фокуса и разпространението на обучението като процес. В момента има строго ритмична система, която изисква на определена дата да се учи точно еди-какво си. Тази система налага еднаквост на темпа на разбиране за всички деца в класа, което не е възможно само по себе си. Сега има възможност за промяна на фокуса на обучението към самия ученик, към неговия ритъм на разбиране. Който от обект, както е третиран досега, се превръща в субект на обучението.

3.Промяна на разбирането за знание – от знание-факти към знание-можене. Определяне и развиване на тези способности, които биха били необходими предимства в икономиката на знанието.

В изпълнение на проекта „ONLINE E-ОБУЧЕНИЕ“ през месец октомври бяха проведени  и първите две ONLINE консултации под формата на чат. Засега броят на учениците в чата е сравнително малък, но се надяваме той да расте лавинообразно. Учениците все още се притесняват открито да питат учителите, а от друга страна се смущават и от реакцията на своите съученици.