Какво предстои по проект „ONLINE E-ОБУЧЕНИЕ”?

ОУ „П.Р.Славейков“ – ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Основен фокус:  Използване на нов  метод на преподаване и образователна среда.

Какво означава иновативен метод на преподаване и образователна среда?

Училището създава учебна и училищна култура, в която учениците се чувстват сигурни, подкрепяни от техните учители и съученици, за да се справят по-успешно с предизвикателствата пред себе си.

Цели в иновативното училище:

  1. Чрез целенасочена, планирана и контролирана промяна в обучението по математика и използване на иновативен метод да се подобри качеството на преподаването, което да повиши интереса и мотивацията на учениците за активно учене.
  2. Използване възможностите на технологиите за оптимизиране процеса на проверка на знанията и анализ на резултатите (в работа в клас, домашни работи, контролни работи). Чрез диференцирано обучение да се увеличи успеваемостта на учениците.
  3. Използване на нови, ефективни канали за комуникация и учене извън училище между учител и ученик.
  4. Осъвременяване начина на оценяване на обучаемите с възможности за бързо и безпристрастно оценяване и своевременната информираност на родителите за знанията на учениците.

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ за учебната 2017/18 година