Начало

Обучение за професионално портфолио

На 23.04.2017 г. в ОУ „П.Р.Славейков“се проведе обучение на тема „Портфолио – изработване и въвеждане чрез ЗПУО“ с лектор Татяна Алексиева, представител на Сдружение образование без граници БГ 2012,  за повишаване на квалификацията, в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и НАРЕДБА №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

 

 

Продължителността на обучението е 16 академични часа (8 часа присъствено обучение, 3 часа групово обучение и 5 часа онлайн – работа по проект).

На обучението присъстваха 43 педагогически специалисти – 36 от ОУ „П.Р.Славейков“,  четирима от СУ „Ю. Гагарин“ и трима от ПГРЕ „Г.С.Раковски“.

Темата е много актуална и всеки един от присъстващите получи полезна информация за изработването на своето професионално портфолио, в което ще се съхраняват документи и материали, отразяващи активното му участие в образователния процес, в извънкласната и извънучилищната дейност, професионалните му изяви, постиженията на учениците му, както и квалификацията. То ще покрива период от четири години – между две атестирания – за да стимулира учителите към постоянно усъвършенстване.

 

 

 

Всеки успешно завършил курса на обучение получава 1 квалификационен кредит в кариерното си развитие.