Съобщение

Самоподrотовката и заниманията по интереси за полинтернатните групи в IV клас да се
провеждат в зали на ул.”Петко Каравелов №2З”