Начало

ПОКАНА

ПОКАНА

за събрание на делегатите, излъчени от родителите за участие в избор на Обществен съвет при ОУ „П. Р. Славейков“- гр. Бургас

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Във връзка с влезлия в сила Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., започва процедурата за създаване на Обществен съвет към ОУ „П. Р. Славейков“ Бургас.

Каним всички делегати, избрани на родителските срещи през м. септември, 2016г., да присъстват на общо събрание, за създаване на Обществен съвет, което ще се състои на 15.12.2016г. /четвъртък/, от 17.30 часа в учителската стая на ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I “ №23.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

  1. Запознаване с Правилника за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Създаване на обществен съвет към ОУ „ П. Р. Славейков“ – гр. Бургас,
  3. Избор на членове на Обществения съвет към ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Бургас

/ 6 редовни членове от родителите, 3 резервни членове от родителите, 1 представител на финансиращия орган/.

Правилникът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата може да бъде намерен в Държавен вестник, на интернет-страницата на училището,  на МОН и  в „За реформата“.

С уважение,

Живка Дойнова

Директор на ОУ „ П. Р. Славейков“ – гр. Бургас

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата