Начало

НВО 20 май 2015 г. БЕЛ; 22 май 2015 г. МАТ.

ИЗПИТИТЕ СЛЕД VII КЛАС ЩЕ ЗАПОЧВАТ В 10.00 ЧАСА, УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ПИШАТ САМО СЪС СИН ХИМИКАЛ
18 май 2015 г.
Изпитите за учениците, завършили VII клас, ще се проведат на 20 май 2015 г. по български език и литература и на 22 май 2015 г. – по математика.
Началото и на двата изпита е в 10.00 часа.
Продължителността на модул НВО е 60 (шестдесет) минути, а на втория модул – 90 (деветдесет) минути.
Експертите от Министерството на образованието и науката припомнят:
1. Преди започване на изпита учениците трябва:
• да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща училището за явяване на съответния приемен изпит;
• да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;
• да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;
• да носят и да ползват за изпита: син цвят химикалка; по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
• под контрола на квесторите да отделят идентификационната бланка от листа за отговори, да я попълнят и да я поставят в малкото пликче, без да го залепват.
2. По време на изпита учениците:
• пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;
• не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
• не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
• не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
• не може да напускат изпитната зала;
– по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;
– след изтичане на времето за работа върху модула Национално външно оценяване (НВО), ако ще работят по допълнителния модул;
• получават изпитните материали и листове за чернова, като започват работа след обявяване на началния час от квестора;
• имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете;
• прочитат внимателно първата страница на тестовете, която е инструкция за работа с теста;
• внимават при попълването на отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х);
• може да се откажат от вече означен верен отговор, като запълнят съответната буква и зачертаят със знака Х друг отговор;
• след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват;
• изслушват един път текста за преразказ по БЕЛ;
• получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите; тези 15 минути се включват в общото време – 90 минути, за работа по втория модул;
• по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки.
3. След приключване на изпита учениците:
• на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик; заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), с черновата и с вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО;
• след това залепват и големия плик, предават го на квестора заедно с теста, с неизползвания свитък за допълнителния модул и с неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.