Начало

Четвъртокласници беседваха на тема: Моят клас-клас без лоши прояви“

На 23 април в час на класа учениците от IVв клас беседваха на тема: „Моят клас-клас без лоши прояви“ с Десислава Василева- секретар на МКБППМН- Бургас. Срещата беше организирана от Училищната комисия по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в училище с цел децата да се запознаят с рисковете и последствията от негативните прояви, как да се предпазват и на кого да сигнализират в случай на опасност. Беше презентиран кратък филм за рисковете при онлай -общуването с непознати,който даде възможност учениците да споделят своето мнение и опит.Срещата отвори пространство и за теми като приятелството, пораждащите се конфликти в училище и задаване на алтернативи за тяхното разрешаване.

DSCF8797DSCF8796