Начало

ПРОЕКТ „УСПЕХ“ 2013-2014

uspehПРОЕКТ „УСПЕХ“ – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти
BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

От месец ноември 2013 г. стартира работата  на трети етап по проект „УСПЕХ“ на МОН.

Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия „Да направим училището привлекателно за младите хора“, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.
При организацията и провеждането на извънкласните и извънучилищни форми и дейности по проекта УСПЕХ по бюджетна линия BG 051ро001 – 4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора», се спазват и всички останали нормативни разпоредби, касаещи системата на средното образование и ОПРЧР.

Занятията ще се провеждат в учебни дни, и в събота и неделя.

За учениците от  първи до четвърти клас се предвиждат и извънкласни дейности през м. юни 2014 година.

Предлагаме възможност за участие на учениците в СЛЕДНИТЕ ФОРМИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ – таблица

Всеки ученик от училище може да избере да се включи само в една от посочените в таблицата групи.  Заявления за включване в група, както и информация за времето на провеждане на занятията  могат да се получат от съответният ръководител.

В СРОК ДО 18.09.2013/СРЯДА/ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В НЯКОЯ ОТ ГРУПИТЕ, ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПРИ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ГРУПИ.  – изтегли заявление от тук…