Начало

Европа в нашите мисли

„Европа в нашите мисли, Европа в нашия живот“

На 20.09.2012г. в град Пловдив между ОУ „П.Р.Славейков“ – Бургас и Центъра за развитие на човешките ресурси бе сключен договор за изпълнение на международен проект на тема: „Европа в нашите мисли, Европа в нашия живот“. Проектът е по секторна програма  „Коменски“ на Програма  „Учене през целия живот“,  Многостранни училищни партньорства,  финансиран от Европейската комисия.

Многостранните училищни партньорства осигуряват финансова възможност училища от различни европейски държави да работят по обща тема, свързана с училищното образование, като преподавателите и учениците могат да осъществяват пътувания до партньорските страни, за да участват в работни срещи.

В проекта участват училища от 6 страни с ученици на възраст от 4 до 13 години. Това са  Испания-координатор на проекта, България, Великобритания, Италия, Полша и Холандия.

Нашият проект акцентира върху различни области:  литература, история, наука и изкуство. Вниманието е насочено към нови  методи за обучение. Насърчава се развитие на учителски и ученически компетенции, ползване на добър опит в образованието на държавите- партньори за повишаване мотивацията за учене.  Ученици и учители ще имат възможност да осъществят комуникация на различни езици.

Ще направим възможно по-практично обучението  благодарение на ИКТ. Информацията ще се обменя основно посредством електронна поща и  Skype: електронен вестник, видеоконференции,  филми и др.

Историята на нашата страна и другите европейски държави  ще се представя чрез  музика, изкуство, литература и др.  Дейностите по проекта целят придобиване на повече познания за страните, за  културната им идентичност , толерантност и  уважение към гражданите и традициите.

Периодът на легитимност на дейностите по проекта е от 01.08.2012г.- 31.07.2014г.

Стойността на проекта е 20 000 €. Планирани мобилности:  минимум 24.