Начало

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище „Петко Рачев Славейков“, ул. Цар Симеон І 23, За: Живка Стойчева Дойнова, Галина Петрова Вълчева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 846073;056 846071, E-mail: slaveykovoto@gmail.com, Факс: 056 846071

Място/места за контакт: Основно училище „Петко Рачев Славейков“Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slaveykovoto.org.

Адрес на профила на купувача: www.slaveykovoto.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на учебници и учебни помагала, в съответствие с ПМС 104 на МС/2003 г. за приемане на наредба за учебниците и учебните помагала

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22112000

Описание:

Училищни учебници

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

45 комплекта учебни помагала за ПГ, 60 комплекта учебници и учебни помагала за първи клас, 57 комплекта учебни помагала за втори клас, 78 комплекта учебни помагала за трети клас, 79 комплекта учебници и учебни помагала за четвърти клас, 16 комплекта учебници за шести клас,16 комплекта учебници за седми клас,

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ „П.Р. Славейков“ град Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Учебниците и учебните помагала да са одобрени от МОМН и да са избрани от педагогическия съвет на ОУ „П.Р. Славейков“ град Бургас

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

тел: 056846073, 056846071 Доставката да се извърши в училище

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/03/2012