Начало

6 март 2012


ОУ „П.Р.Славейков”– Бургас е включено в списъка на училищата в изпълнението на проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)“ на МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд за учебната 2011-2012 г., утвърден със Заповед № РД 09-121/30.01.2012 г.на Министъра на образованието, младежта и науката. От 1.02. 2012 г. ОУ „П.Р.Славейков” започна изпълнението на проектните дейности. Създадени са 21 групи за извънкласни дейности с интересни и полезни програми. Те обхващат 235 ученици от първи до седми клас в различни направления и области, развиващи многообразни компетенции у учениците – хуманитарни, приложни, природоматематически, граждански, езикови, комуникативни и др. Първият проектен цикъл ще завърши на 30.08.2012 г.