Начало

Свободни работни места в ОУ „П.Р.Славейков“-Бургас

О Б Я В А

На основание чл. 147, ал. 1, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

О Б Я В Я В А М

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА:

Длъжност:

1.Старши възпитател в начален етап-  по чл. 68 ал.1 т.1, във връзка с чл.70
Брой свободни работни места: 1

2. Възпитател в начален етап- по чл. 68 ал.1 т.1, във връзка с чл.70
Брой свободни работни места: 1

3. Старши учител по Човекът и природата, биология и химия- по чл. 68 ал.1 т.1, във връзка с чл.70
Брой свободни работни места: 1

4. Учител по география и икономика- непълен норматив–  по чл. 68 ал.1 т.1, във връзка с чл.70
Брой свободни работни места: 1

Място на работа: ОУ „П.Р.Славейков”-Бургас.

Изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите да имат завършено висше образование по образователно-квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър” по съответната специалност от Класификатора на висшето образование и квалификация „учител”

Необходими документи за кандидатстване:

1/ Заявление  за назначаване до директора на училището /образец/;
2/ Мотивационно писмо
3/ Професионална автобиография /европейски формат/;
4/ копия от документите удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;
5/ свидетелство за съдимост;
6/ карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност;
7/ удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;

Документите за кандидатстване ще се приемат от 02.09.2010 г. до 09.09.2010 г. в канцеларията на ОУ „П.Р. Славейков”- Бургас , ул. „Цар СимеонІ” №23 във времето от 8,30 до 15.30 ч. от Марина Богданова- ЗАТС.Телефон/и/ за връзка: 056846071.

Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

Живка Дойнова
Директор

Етикети:училище, учители