Начало

В-к „Академия“ брой 1

 
 

EUПроект ВG051РО001-4.2.03 -0677ESF
„Училищна академия за млади учени“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

___________________________________________________________________________________________

Уважаеми читатели,

Това е брой първи на училищен вестник „Академия

Вестникът е част от мащабния проект, който реализира нашето училище, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – „Училищна академия за млади учени“.