Физ. възпитание

Подпомагане на физическото възпитание и спорт
Проект: “Развитие на спорта в училище”

Дейности: Съставяне на вътрешен спортен календар. Училищни първенства по видиве спорт. Класиране и награждаване на учениците – победители.
Резултати: Развитие на положително отношение към физическите упражнения и спорт. Възпитание на спортсменско отношение към противника и честна спортна борба. Овладяване на теоретически, технически и тактически спортни умения и навици.