Оркестър

Национална програма “Училището – територия на учениците”
Модул “Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”
Проект: “Мартин-Тромпетния оркестър в училище”

Със средства по проекта, в периода на изпълнението му бяха закупени 7 броя музикални инструменти.
Изготвени бяха рекламни материали, популяризиращи дейността на оркестъра – календари.
Стимулиран бе интересът към професионалното музикално изкуство и броят на учениците желаещи да свирят на музикален инструмент се увеличи. Разширен бе състава на оркестъра.
Системното участие на оркестъра в общоучилищни и общински прояви възпитава в уважение към ритуалите и празниците, което дава основание да твърдим че проектът обхваща всички ученици от училище и ефекта от изпълнението му е дълготраен.